Oredovisade fakta

Oredovisad fakta
De flesta människor antar att psykiatri är som vilken annan gren inom sjukvården som helst, där man gör olika tester, diagnostiserar och behandlar med läkemedel, på samma sätt som man gör med andra sjukdomar. I verkligheten är det dock så att det är stor skillnad på behandling av psykiska diagnoser än exempelvis cancer eller diabetes. Skillnaden med en psykisk diagnos är att det inte finns några kända biologiska fel som man kan bota med psykofarmaka. Här belyser vi olika okända fakta om modern psykiatri som varje patient, utövare och beslutsfattare borde vara medveten om.

Inga kända biologiska orsaker  
Det finns inga kända biologiska orsaker för någon av de psykiatriska sjukdomarna förutom demens och vissa sällsynta kromosomrubbningar. Följaktligen finns det inga biologiska tester såsom blodprov eller hjärnskanning som kan användas för att tillhandahålla oberoende objektiv data till stöd för någon psykiatrisk diagnos.

Myten om den kemiska obalansen
Psykofarmaka skrivs ofta ut till patienter med argumentet att det kan bota en kemisk obalans i hjärnan. Dessvärre är det så att det inte finns någon forskning som bevisar att det skulle finnas någon kemisk obalans i hjärnan hos någon med psykiatrisk diagnos. Det finns heller ingen metod för att testa om det finns någon eventuell kemisk obalans i hjärnan.

Diagnossystemet saknar giltighet
Psykiatriska diagnossystem som DSM och ICD är inte verk av objektiv vetenskap, utan verk av kultur, eftersom de har utvecklats genom klinisk konsensus och omröstning. Deras giltighet och kliniska användbarhet är därför mycket tveksam, men deras inflytande har bidragit till en expansiv medikalisering av människors känsloliv.

Psykofarmaka orsakar förändrad mental hälsa
Precis som andra substanser (så som olagliga droger) bidrar psykofarmaka till en förändrad mental status. Psykofarmaka ”botar” inte psykiska sjukdomar, och i många fall är man inte helt säker på hur de påverkar hjärnans mekanismer.

Antidepressiva har inte mer verkan än placebo
Studier visar att antidepressiva läkemedel inte har bättre effekt än placebopiller när man behandlar mild till måttlig depression. Men man har sett vissa fördelar när man behandlar svåra depressioner, i alla fall på kort sikt. Senaste forskning tyder också på att antidepressiva mediciner kan ha ett samband med ökad dödlighet. I alla fall hos äldre människor.

Långtidsbehandling av psykofarmaka ger sämre resultat
Det har bedrivits för lite forskning om de långsiktiga resultaten på människor som använder psykofarmaka. Tillgängliga studier tyder på att flera av de vanligaste psykofarmakorna har få långsiktiga fördelar, och för vissa patienter kan de leda till betydligt sämre långsiktiga resultat.

Långvariga negativa effekter
Psykofarmaka kan ha negativa effekter på hjärnan och det centrala nervsystemet, i synnerhet när det används på obestämd tid, vilket kan leda till fysiska, emotionella och kognitiva svårigheter.

Negativa effekter är ofta fel diagnos
Psykofarmaka kan ge effekter som inkluderar psykisk störning, självmord, våld, och abstinenssymtom. Dessa symtom kan feldiagnosticeras som nya psykiatriska diagnoser, för vilka ytterligare läkemedel kan föreskrivas, som leder till långvarig användning av flera olika psykofarmaka till samma person.

Nedtrappning av psykofarmaka kan vara handikappande
Nedtrappning av psykofarmaka kan orsaka en rad allvarliga fysiska och psykologiska effekter som ofta varar i flera månader och ibland år. I vissa fall kan det leda till självmord.

Allt fler barn medicineras
Användning av psykofarmaka hos barn och ungdomar har ökat snabbt runt om i världen. De potentiella långsiktiga skador dessa läkemedel kan ha på en icke färdigutvecklad hjärna har inte studerats tillräckligt. Dessutom finns bevis på att en ökad användning av läkemedel inom denna åldersgrupp leder till sämre långsiktiga resultat.

Manipulering och mörkläggning av läkemedelsstudier
Vår tillsynsmyndighet av psykiatriska droger är finansierad av läkemedelsindustrin, och bedrivs av före detta yrkesmän i centrala ledarskapspositioner. Sådana intresse-konflikter kan leda till lindrigare lagstiftning som sätter kommersiella intressen framför patienters säkerhet.

Orginalets titel: Unrecognised facts
© Council for Evidence-based Psychiatry 2014